COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Politica de Confidențialitate

Misiunea noastră este să asigurăm utilizatorilor servicii calitative de alimentare cu apă și preluare, transport și epurare a apelor uzate și meteorice. Pentru a realiza acest lucru, zilnic depunem toate eforturile necesare pentru asigurarea protecției tuturor surselor de apă și a rețelei publice de alimentare și pentru epurarea apei uzate astfel încât aceasta să fie redată naturii aproape la fel de curată precum am luat-o.

La baza tuturor acestor activități stă preocuparea noastră legitimă și necesară pentru îndeplinirea acestor sarcini care servesc unui interes public și care rezultă din exercitarea autorității cu care a fost învestit operatorul prin Contractul de Delegare a Serviciilor.

Scopul tuturor acestor activități ce intră în sfera noastră de interes nu s-ar putea realiza fără prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Astfel, trebuie să știți că operatorul CUP SA Focșani prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în deplină siguranță și numai în baza unui temei juridic bine definit.

Având în vedere specificul activitățiilor operatorului serviciilor de apă și canalizare CUP S.A: Focșani, în majoritatea situațiilor, temeiul legal al prelucrarii datelor dumneavoastră cu caracter personal este constituit de Contractul dintre părți și obligațiile noastre legale. De asemenea, există numeroase situații în care temeiul legal va putea fi constituit de îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, ca de exemplu atunci când vă transmitem informații prin mesaj SMS despre eventualele opriri în alimentarea cu apă a imobilului dumneavoastră, cauzate de avarii sau lucrări programate. 

În cazul în care sunt identificate eventuale fraude sau situații neconforme cu prevederile legale în ceea ce privește folosirea serviciilor de apă și/sau canalizare, temeiul legal al prelucrării tuturor datelor cu caracter personal constatate este reprezenlat de interesul legitim al operatorului de protejare împotriva contaminării apei din rețeaua publică și de interesul legitim, comercial de recuperare a eventualelor pagube.

Am scris această politică de confidențialitate în mod simplu și clar pentru a vă ajuta să înțelegeți ce date cu caracter personal colectăm, cum le folosim și ce opțiuni aveți dumneavoastră asupra lor. Oricând, întrebările dumneavoastră despre politica noastră de confidențialitate vor fi tratate cu mare interes și negreșit le vom răspunde.

Vă prezentăm aici un opis al modului în care prelucrează CUP SA Focșani datele dumneavoastră cu caracter personal.


1. Când colectăm informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal și care sunt acestea?

Colectăm informații care conțin și date cu caracter personal pentru a oferi servicii mai bune tuturor utilizatorilor noștri: de la informații de bază cum ar fi numele, prenumele, adresa, numărul de telefon etc. la aspecte mai complexe, ca de exemplu, suprafețele incintelor construite și neconstruite de la proprietatea dumneavoastră.

Colectăm informațiile în următoarele moduri:

Informații pe care ni le oferiți dumneavoastră. Pentru a putea beneficia de serviciile de apă și canalizare, conform prevederilor Legii 241/2006, ale Regulamentului Unificat al Serviciului de apă și canalizare, trebuie să încheiați un Contract cu operatorul acestor servicii. Pentru aceasta, noi vă solicităm informații personale, cum ar fi numele, adresa proprietății sau cea de corespondență, adresa de e-mail, numărul de telefon etc. și asociem aceste date cu caracter personal contului dvs de utilizator.

Informații pe care le obținem atunci când folosiți serviciile. Există situații când, din diferite motive (zona de operare preluată recent în administrare, utilizatori branșați/racordați ilegal la serviciile de apă și/sau canalizare etc.), nu avem informații complete în bazele de date despre cei care folosesc serviciile pe care le gestionăm. Astfel, pentru a putea asigura serviciile în condiții legale, colectăm informații necesare de la dumneavoastră prin alte documente, care preced Contractul, ca de exemplu: procese-verbale de constatare, informații precontractuale, avize de utilizare a serviciilor etc. Astfel, în aceste documente, pe lângă datele cu caracter personal enumerate mai sus, se mai pot regăsi:

- informații despre sistemul de distribuție al rețelelor de apă și de canalizare existent în interiorul proprietății dumneavoastră.

- colectăm informații despre eventualele surse proprii de apă pentru a evita posibilitatea contaminării sursei publice de apă cu apă nepotabilă din sursa proprie.

- detalii despre modul în care ați utilizat serviciile noastre sau alte servicii conexe cu cele asigurate de CUP SA Focșani (surse proprii de apă sau fose și puțuri absorbante);

- informații înregistrate în jurnalele de telefonie, cum ar fi numărul de telefon, numărul apelantului, numerele de redirecționare, ora și data apelurilor, durata acestora, informațiile de direcționare a mesajelor SMS și tipurile de apeluri;

- informații despre locația dumneavoastră, tocmai pentru a putea știi unde și cum se asigură serviciile de apă și de canalizare;

- imagini și înregistrări foto, video, audio făcute la proprietatea dumneavoastră, cu acordul dumneavoastră, pentru a identifica în mod real amplasarea tuturor rețelelor de apă și canalizare, pentru ca angajații sau mandatarii noștrii cu putere de decizie să poată alege cea mai bună soluție în cazul dumneavoastră, prin vizionarea sau ascultarea acestor înregistrări.

Toate informațiile pe care le obținem despre dumneavoastră de la terțe persoane, cât și informațiile pe care le culegem direct de la dumneavoastră sunt stocate în siguranță în contul dumneavoastră de utilizator, la care au acces doar anumiți angajați care și-au asumat faptul că vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în deplină siguranță și numai în conformitate cu dispozițiile imperative ale REGULAMENTULUI nr. 679/2016. Când toate aceste informații sunt asociate contului dumneavoastră de utilizator, ele sunt tratate ca și date cu caracter personal și vor fi prelucrate numai în conformitate cu prevederile Regulamentului 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

2. Cum prelucrăm informațiile pe care le colectăm?

Folosim informațiile pe care le colectăm doar pentru a oferi, a administra, a proteja și a îmbunătăți serviciile pe care vi le asigurăm. De asemenea, folosim datele cu caracter personal pentru a vă oferi la rândul nostru informații reale despre serviciile de apă și canalizare.

Utilizăm numele și adresa dumneavoastră sau adresa de e-mail pentru a vă putea transmite facturi aferente serviciilor utilizate, răspunsuri la petițiile depuse de dumneavoastră sau de terțe persoane, somații de plată, preavize etc.

Utilizăm numărul de telefon și/sau adresa de e-mail pentru a vă transmite mesaje de interes public, ca de exemplu data și intervalul orar în care s-ar putea opri alimentarea cu apă a proprietății dumneavoastră și/sau informații despre soldul debitor/creditor, situația plăților, somații de plată, preavize.

Când depuneți o sesizare la registratura operatorului, ori prin intermediul adresei de e-mail sau telefonic, păstrăm o înregistrare a comunicării cu dumneavoastră pentru a ajuta la rezolvarea oricăror probleme pe care le sesizați.

Folosim informațiile colectate cu ajutorul tehnologiilor foto, video sau audio pentru a îmbunătăți calitatea globală a serviciilor asigurate, prin luarea celor mai bune decizii și pentru asigurarea bunurilor noastre patrimoniale și a angajaților noștri.

3. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Perioada pentru care vor fi prelucrate datele cu caracter personal este dată de durata derulării Contractului semnat de dumneavoastră sau durata pentru care CUP SA Focșani, în îndeplinirea obligației legale, va asigura serviciile de apă și canalizare la unitatea dumneavoastră locativă. La această perioadă se adaugă durata de timp până când dumneavoastră vă veți exercita drepturile aplicabile din Regulament, cu excepția cazurilor când prin lege se prevede alt termen, caz în care se va aplica cel din urmă.

4. Cui transmitem, distribuim, diseminăm sau punem la dispoziție în orice mod datele dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt: dumneavoastră, reprezentanții dumneavoastră, autoritățile și instituțiile publice (oricare ar fi denumirea lor) din România și/sau străinătate, instanțele judecătorești și/sau arbitrale din România și/sau străinătate, angajații, colaboratorii Operatorului din România și/sau străinătate, societatea de colectare a debitelor ori de recuperare creanțe din România și/sau din străinătate, orice alt partener contractual/afiliat al Operatorului din România și/sau din străinătate, inclusiv împuterniciții Operatorului din România și/sau din străinătate.

Operatorul CUP S.A. Focșani poate transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către destinatari, astfel:

- Instanțe, organe de aplicare a legii sau alte autorități publice, dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege. În cazul în care prelucrarea se bazează pe dreptul Uniunii sau pe dreptul intern, care constituie o măsură necesară şi proporţională într-o societate democratică, operatorul poate prelucra datele cu caracter personal, indiferent de compatibilitatea dintre scopul pentru care au fost colectate inițial datele cu caracter personal și scopul prelucrării ulterioare.

- Parteneri bancari, pentru operațiunile bancare pe care le preferați atunci când, de exemplu, plătiți factura prin Internet Banking, Direct debit.

- Societăți contractate (Operatori împuterniciți) să presteze servicii în numele Companiei de Apă (exemple: serviciile poștale, găzduirea site-ului, furnizori soluții software, servicii de imprimare a tichetelor de masă). Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea unei părți a datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că această persoană își asumă, printre altele, și obligațiile de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal potrivit instrucțiunilor noastre și de a implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal.

De asemenea, în permanență luăm măsuri pentru limitarea la maximum a accesului persoanelor împuternicite la datele dumneavoastră personale, interferența împuterniciților fiind restrânsă la activități de implementare a unor măsuri tehnice, de mentenanță. În situațiile descrise mai sus, temeiul partajării este interesul legitim al societății, justificat de creșterea eficienței relațiilor cu dvs și de reducere a costurilor.

5. Dețineți controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului, aveți dreptul de a fi informat despre datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de operator și dreptul de rectificare asupra prelucrării acestora. De asemenea, fără a afecta legalitatea prelucrării, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a siguranței prelucrării datelor cu caracter personal. În situația în care prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, drepturile de ștergere, restricționare și opunere nu se vor putea aplica.

Aveți dreptul să nu faceți obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, inclusiv crearea de profiluri. În situația în care, în derularea relațiilor contractuale se vor lua decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, operatorul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dumneavoastră, prin intervenția umană din partea operatorului în procesul de prelucrare automată și prin dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

În situația în care NU sunteți un utilizator al serviciilor de apă și de canalizare și niciun alt temei legal nu se aplică în prelucrarea legală a datelor dumneavoastră cu caracter personal, va fi necesar să vă dați consimțământul pentru prelucrarea acestora în scopuri bine definite.

În următoarele situații, consimțământul nu va putea fi considerat ca fiind liber exprimat. Enumerarea de mai jos nu are caracter limitativ:

- asociat ca fiind ne-negociabil,

- nu este în măsură să-l refuze sau să și-l retragă

În situații de dezechilibru evident între operator și persoana vizată, în termeni generali, orice element de presiune sau de influență inadecvată asupra persoanei vizate (care se poate manifesta în numeroase și diferite moduri), care împiedică exercitarea de către persoana vizată a voinței libere a acesteia, face ca acordul să fie invalid.

6. Suntem aici pentru dumneavoastră!

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA Focșani este operatorul care vă prelucrează în mod confidențial datele cu caracter personal. Pentru aceasta, conform prevederilor imperative ale REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, am desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

În acest sens, puteți adresa orice întrebare legată de datele dumneavoastră cu caracter personal la adresa de e-mail dpo@cupfocsani.ro, la numărul de telefon 0732-122-103 sau în mod direct la sediul nostru din Focșani, str. N. Titulescu nr. 9.

Prin atașarea la facturile lunare aferente serviciilor de apă și canalizare, sau în diferite situații când ați fost contactat de un reprezentat al operatorului ori când dumneavoastră ați solicitat informații diverse din partea noastră, v-am adus la cunoștință și un extras din această Politică de Confidențialitate, pe care am denumit-o Declarația de Confidențialitate.

Conținutul Politicii de Confidențialitate a operatorului SC CUP SA Focșani poate suferi modificări ulterioare ca urmare a evoluției legislației sau a eventualelor schimbări ale procedurilor interne și ale activităților noastre. Vom publica orice nouă modificare a Politicii de Confidențialitate în toate locațiile și sub toate formele în care a fost inițial efectuată.Politica de confidențialitate 2022
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate