COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Întrebări frecvente

Aceste diferențe de cantități pot apărea în facturile emise pentru utilizatorii care locuiesc în condominii, acolo unde compania noastră are responsabilitatea citirii doar a contorului de pe branșament (de la subsolul blocului). Acesta este contorul în funcție de care se face facturarea.

În ceea ce privește citirea repartitoarelor individuale din fiecare apartament, împuternicitul asociației de proprietari are obligația de a recepționa, de a verifica și de a gestiona acești repartitori, montați de consumatorii din bloc. Prin urmare, administratorul face citiri, ține evidența și apoi repartizează în contul fiecărui utilizator întreaga cantitate de apă înregistrată lunar de contorul general al blocului, defalcat pe fiecare consumator.

Facem precizarea că societatea noastră facturează lunar consumurile de apă repartizate de împuternicitul asociației de proprietari în contul fiecarui consumator din bloc, consumuri care sunt transmise oficial la CUP SA Focșani pe bază de tabel semnat și ștampilat de acesta. 

În situația în care există diferențe între contorul general și suma repartitoarelor individuale ale locatarilor, împuternicitul asociației de proprietari are obligația să stabilească modul de repartizare a acestor diferențe

În cazul în care împuternicitul asociației de proprietari nu repartizează diferențele, CUP SA Focșani face lunar propuneri de repartizare a acestora, proporțional cu consumul fiecărui apartament, conform HCL 55/2000 art. 27 și Convenției de facturare individuală (art. 11), anexă la Contractul dintre părți. Asociația de proprietari poate să stabilească orice mod de repartizare a diferențelor (ex: în mod egal pentru fiecare apartament) și să ne comunice spre conformare hotărârea luată.

Odată cu trecerea la facturarea individuală a consumurilor de apă din condominii, pentru a ușura munca împuterniciților asociațiilor de proprietari, CUP SA Focșani a oferit acestora posibilitatea, dacă doreau, să transmită pe tabelul ce conține repartizarea consumului de apă pe fiecare apartament și a indexului Autocitit de pe contorul de branșament, împreună cu data la care a fost efectuată această autocitire. Pentru a favoriza împuterniciții asociațiilor de proprietari, prin programul informatic a fost acordată prioritate autocitirilor transmise de reprezentanții asociației de proprietari față de citirile făcute de salariații operatorului.

Din păcate, anumiți administratori au profitat de bunele intenții ale operatorului CUP SA Focșani și au transmis indecși FALS autocitiți, obținuți prin însumarea consumului total repartizat pe apartamente la indexul vechi preluat din anexele explicative ale consumului de apă facturat, transmise lunar de operator. 

La unele condominii, CUP a reușit deja montarea de contori electromagnetici, astfel că, prin modul de colectare automată de la distanță a datelor, se înlătură orice posibilitate de alterare a datelor din cauza unor posibile erori umane survenite la citirea indecșilor contorilor, transmiterea și înregistrarea lor în aplicația software.

Acest fapt a condus la descoperirea unor metode dolosive de ”transmitere” a indexului fals autocitit, acțiuni făcute intenționat pentru a disimula situațiile neconvenabile administratorilor.

Din această cauză, pentru a nu bloca întreaga aplicație software, printr-un trigger (efect declanșator al unui eveniment) al sistemului informatic, a fost sistată definitiv opțiunea de autocitire pentru condominiile la care s-au montat contori electromagnetici. În aceste cazuri, colectăm prin transmitere radio de la distanță indecșii în mod automat, în data de 30 a fiecărei luni. Excepții de la regulă vor fi situațiile în care data de 30 este zi nelucrătoare, sărbătoare legală etc. iar citirea se va face în prima zi lucrătoare anterior datei de 30. Administratorii sau împuterniciții asociațiilor de proprietari pot consulta aici datele privind indecșii reali preluați de pe contorii electromagnetici.

În cazul condominiilor unde NU sunt încă montați contori electromagnetici, opțiunea de trimitere a indexului autocitit de către reprezentantul asociației de proprietari rămâne valabilă atât timp cât nu s-au constatat autocitiri false, însă în momentul în care am descoperit /vom descoperi asemenea practici, opțiunea de preluare a autocitirii a fost și va fi blocată definitiv.

Pentru a elimina problemele cu repartizarea consumurilor de apă din condominii, asociațiile de proprietari pot lua în considerare ca, în situațiile când se reabilitează instalațiile interioare de alimentare cu apă, să schimbe și modul de distribuție a apei în condominiu, din distribuție pe verticală, cum este în prezent, în distribuție pe orizontală, așa cum au procedat și alte asociații de proprietari. În acest fel, proprietarul fiecărei unități locative va încheia contract individual pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare direct cu operatorul

Având în vedere că, prin modificarea distribuției, se schimbă și condițiile inițiale de contractare (de la contract colectiv la contract individual cu fiecare proprietar al unităților locative cu destinație de locuință sau cu altă destinație decât cea de locuință), acest tip de lucrări se vor putea efectua numai după obținerea acordului din partea operatorului iar contravaloarea lucrărilor va fi suportată de utilizatori.

Pentru edificare, vă prezentăm două situații dintre cele care s-au realizat în municipiul Focșani cu distribuție pe orizontală, executate după obținerea avizului de la operator:

Utilizatorii cu branșament individual de apă pot să ne transmită lunar indexul contorului, începând cu data de 20 a fiecărei luni.

Variantele pe care aceștia le au la dispoziție pentru transmiterea indexului autocitit sunt următoarele:

- Telverde 0800 800 500

- Tel. 0237-226-400 int. 153, 183, 187 (pentru utilizatorii din Focșani) 

   sau datele de contact de aici (pentru utilizatorii din Adjud, Panciu, Odobești, Mărășești sau din zona rurală)

- E-mail: utilizator@cupfocsani.ro

* Pentru utilizatorii din condominii, doar împuternicitul asociației de proprietari gestionează și ne transmite lunar repartizarea consumului de apă din fiecare unitate locativă.


Sistemul de colectare automată a datelor referitoare la consumul lunar de apă este singura modalitate prin care este asigurată eliminarea oricăror erori ce pot apărea prin sistemul clasic de citire directă a indexului afișat de contor, după cum urmează:

eroarea umană la citirea indexului de către agentul de teren,

eroarea umană de transcriere a indexului citit,

- eroarea umană ce poate apărea la citirea indexului de către operator și tastarea cifrelor în sistemul de calcul.

Toate aceste erori menționate mai sus vor genera efecte cumulative. Din această cauză, pentru a evita cu desăvârșire introducerea în sistem a unor informații incorecte determinate de eroarea umană, cât și a unor date alterate în mod voit (practică obișnuită descoperită de operator în cazul unor anumite persoane), în toate situațiile când s-au montat contori electromagnetici cu citire de la distanță, opțiunea de înregistrare a indexului autocitit a fost eliminată complet din sistemul informatic.


În conformitate cu prevederile art. 3 (3) c) din Legea 241/2006, serviciul de canalizare presupune totalitatea activităților necesare pentru:

- colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare;

- epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;

- colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale şi asigurarea funcționalității acestora;

- evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deșeuri similare derivate din activitățile prevăzute mai sus;

- evacuarea apelor pluviale şi de suprafață din intravilanul localităților.

De asemenea, conform art. 5 (1), sistemul de canalizare trebuie să asigure cu precădere colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, precum şi a apelor pluviale sau de suprafață colectate de pe teritoriul localităților.

Art. 13 (13) menționează faptul că utilizatorii au obligația de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv prevederile regulamentului serviciului.

Pentru persoanele fizice, apa uzată reprezintă 80% din apă înregistrată de contor. Valoarea acestui procent a fost stabilită la 80% deoarece se consideră că, pentru consumatorii casnici, 20% din apa consumată se folosește la întreținerea spațiilor verzi sau irigarea grădinilor și astfel nu se întoarce în rețeaua de canalizare a orașului.

Pentru persoanele juridice, apa uzată reprezintă 100% din apa consumată. La aceste cantități se adaugă apa meteorică. SC CUP SA Focșani asigură, prin rețeaua publică de canalizare, preluarea apelor meteorice din oraș.

Acest serviciu este calculat astfel:

1. Conform prevederilor HCL 125/1996, ale Contractului și ale Legii 241/2006 coroborată cu prevederile Regulamentului Unic, pentru fiecare categorie de folosință în parte, prin înmulțirea cantităților specifice normate (pentru persoanele fizice 0,0167 mc/mp/lună, 0,0417 pentru persoanele juridice) cu suprafețele totale ale incintelor construite şi neconstruite, exclusiv terenurile arabile şi grădinile aferente fiecărui utilizator. Toate aceste suprafețe sunt declarate și asumate de utilizator prin semnarea Fișei Punctului de Consum, anexă la Contract. Calculul apei meteorice este independent de cantitatea de apă consumată.

2. Cantitatea de apă meteorică poate fi calculată și prin înmulțirea cantității specifice comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, şi cu coeficienții de scurgere recomandați de standardul român.


Mai multe informații găsiți aici.

CUP SA Focșani NU poate interveni la avariile apărute în incinta condominiilor. Responsabilitatea reparării conductelor din interiorul condominiilor revine în exclusivitate Asociației de Proprietari. CUP SA Focșani asigură întreținerea rețelelor de apă și canalizare DOAR până în contorul general al condominiului.

Pentru prevenirea poluării solului și a corpurilor de apă subterane, prin Directiva Uniunii Europene 2006/118/CE s-au stabilit măsuri concrete de conformare. În acest sens, România a derulat Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 1, prin care CUP SA Focșani a înființat sisteme noi de colectare și epurare a apelor uzate, realizând astfel, cu titlu gratuit, racordurile la canalizare pentru toate imobilele inventariate la data demarării proiectului. Legislația specifică din România a fost aliniată la normativele și directivele UE. Astfel, prin noile reglementări cuprinse în Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, care au intrat în vigoare începând cu 10 septembrie 2015, s-a interzis folosirea foselor septice și a puțurilor absorbante la evacuarea apelor uzate: art. 31 alin. 14 „Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.” (Prin stație de epurare avansată se înțelege acel sistem care, prin metode fizico-chimice și biologice speciale realizează, pe lângă scoaterea suspensiilor gravimetrice, și eliminarea tuturor substanțelor toxice dizolvate din apa uzată: amoniu, nitriți, nitrați, fosfați). Art. 39, alin 4 coroborat cu art. 40, alin 1 „Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art.31 alin.14 constituie CONTRAVENȚIE și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se face de către personalul împuternicit al Garzii Naționale de Mediu.”

Expertizarea metrologică a contoarelor de apă se efectuează, contra cost, conform art. 14.1 din contract, de către Serviciul Județean de Metrologie Legală, în urma unei cereri depuse la sediul CUP SA Focșani. În cazul în care contorul a înregistrat consumul de apă în favoarea operatorului, se vor face regularizările necesare erorii metrologice rezultate în urma expertizării iar cheltuielile cu expertizarea vor fi suportate de operator. Dacă se dovedește că aparatul înregistrează corect sau dacă înregistrează în favoarea abonatului, acesta va suporta toate cheltuielile ce decurg din această operațiune.

Tarifele practicate în prezent de CUP SA Focșani sunt: pentru apă: 6,27 lei/mc (cu TVA) iar pentru canalizare: 5,91 lei/mc (cu TVA). Începând cu luna ianuarie 2019, cota TVA este 9%, atât pentru furnizarea apei potabile, cât și pentru serviciile de canalizare. 

Raportând prețul metrului cub de apă cu TVA (1000 litri) la apa plată comercializată în magazine, vom constata că un litru de apă potabilă furnizată de CUP SA Focșani costă doar 0,00627 lei.

În același timp, dacă am cumpăra 1 metru cub de apă din comerț la prețul comercializat, ar rezulta un cost aproximativ de 2.800 lei.Chiar dacă rețeaua publică de canalizare s-a înfundat accidental (din cauza folosirii necorespunzătoare), apa uzată NU TREBUIE să pătrundă în subsol.

În situațiile în care apa a pătruns în subsol, trebuie verificate și înlăturate următoarele cauze:

- neetanșeități pe instalațiile de scurgere din subsol, inclusiv completarea capacelor la toate piesele de curățire;

- etanșarea prin ștemuire și fixarea materialului de etanșare cu mortar de ciment la toate trecerile instalațiilor de scurgere prin peretele subsolului;

- blocarea prin sisteme de etanșare a conductelor de golire instalate la nivelul radierului pentru apele deversate accidental în subsol – acestea vor putea fi deblocate ulterior numai în caz de necesitate – după care vor trebui reblocate;

Aceleași verificări / etanșări vor trebui făcute și la scările de bloc vecine, de unde vor putea pătrunde, pe lângă țevile de distribuție a apei reci, a apei calde și a căldurii, apele acumulate în subsoluri.

Vă recomandăm: NU INSTALAȚI CLAPETE ANTIRETUR pe conductele de evacuare a apelor uzate, deoarece:

acestea sunt TOTAL INUTILE pe instalațiile de evacuare a apelor uzate (niciodată nivelul apelor uzate din sistemul de canalizare nu va fi mai sus decât nivelul sifoanelor de pardoseală din apartamentele de la parterul blocului de locuințe) – apele uzate se vor evacua în continuare “înecat”, conform principiului vaselor comunicante;

- clapetele antiretur necesită verificări permanente și curățirea lor periodică ce va putea fi făcută numai de personal calificat;

- din cauza clapetelor antiretur nu se vor putea face, ulterior, desfundări mecanice (cu cablul sau cu autospeciala pentru desfundat canale).

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate